Toegankelijkheid van CWRs

Toegankelijkheid

Op CWRnl wordt voor soorten met een Rode Lijst status het voorkomen in gebieden van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer aangegeven. Vrije toegang tot deze gebieden is echter niet vanzelfsprekend. Voor toegang dient dan ook contact te worden opgenomen met de betreffende organisatie. Contactgegevens zijn te vinden op de website van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast dient gerealiseerd te worden dat plantensoorten een beschermde status kunnen hebben volgens de wet Natuurbescherming. Die wettelijke bescherming betekent dat alles wat schadelijk is voor dergelijke soorten verboden is. CWRs kunnen ook als zaadmonsters opgeslagen zijn bij de nationale genenbank, het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN). Voor sommige CWRs zijn zaadmonsters uitsluitend opgeslagen als veiligheid back-ups voor in situ conservering. Voor andere CWRs kunnen door het CGN zaadmonsters beschikbaar worden gesteld voor veredeling, onderzoek en educatie. Bij het aanvragen van zaadmonsters dient een overeenkomst, de standard material transfer agreement (SMTA), getekend te worden. Meer informatie is te vinden op de website van het CGN.

Nationale zadencollectie

Toegang tot wilde verwanten in Nederland zal gestimuleerd worden door een recent gestart initiatief, genoemd ‘het Levend Archief’. Doel van dit initiatief is om een nationale zadencollectie van de Nederlandse flora op te bouwen voor bewaring en gebruik. Primaire doelsoorten bevatten Rode Lijst soorten en nuttige planten.

Links naar achtergrondinformatie

Home: CWRnl.nl